Устав

УСТАВ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

“Сдружение за съвременно изкуство и култура –

Различният поглед”

 

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружение с общественополезна дейност „Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед”, неговите цели, задачи, принципи, както и правата, задълженията и отговорностите на членовете и органите му на управление.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Наименование:

Чл. 1. Наименованието на сдружението с нестопанска цел е “Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед”, съкратено „ССИК – Различният поглед” или само „Различният поглед”, което може да се изписва и на латиница „Association for contemporary art and culture – Different visionи съкратено ACAC – Different vision” или само “Different vision”, наричано по-нататък за краткост – Сдружението;

 

Статут:

Чл. 2. (1) Сдружението е независимо доброволно сдружение, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);

(2) Сдружението е професионална, неправителствена, нестопанска, аполитична, религиозно неутрална и независима организация на съмишленици.

(3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

 

Седалище и адрес на управление:

Чл. 3. Седалище – град Стара Загора, с адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Сава Силов” 37.

 

Срок:

Чл. 4. Сдружението се учредява за неопределен срок и съществуването му не е ограничено във времето.

 

Цели на Сдружението и средства за постигане им:

Чл. 5. Основни цели на Сдружението са:

(1) Да подпомага развитието на разнообразно и стойностно съвременно българско изкуство и култура;

(2) Да популяризира съвременни практики в сферата на културата и изкуството и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера;

(3) Да подпомага психологически и насърчава уязвими лица, групи и младежта като цяло за творческо личностно себеизразяване и обществена изява и да работи за тяхната интеграция и социализация;

(4) Да подкрепя млади творци и нови форми в изкуството и културата;

(5) Да популяризира доброволчеството и неформалното образование и да създава  възможности за развитие на социалните и творческите умения на младите хора, съобразно техните интереси;

(6) Да популяризира и мултиплицира добри практики в сферата на младежките дейности;

(7) Да работи за популяризиране и устойчиво развитие на културното наследство;

(8) Да съдейства за разнообразието и повишаване качеството на културния живот в страната;

(9) Да работи за развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности в българското общество;

(10) Да работи за активизирането на културния диалог на регионално, национално и международно ниво;

(11) Да популяризира българското изкуство и култура извън страната.

 

Чл. 6. Средствата за постигане на целите са:

 • Инициира, подкрепя изпълнението, популяризира и реализира проекти в областта на културата и съвременното изкуство; от местен, национален и международен мащаб;
 • Организира местни, национални и международни срещи, семинари, дебати, работни срещи, конференции с творци и творчески организации от различни области на изкуството и културата;
 • Подпомага развитието на творчески способности и активност на подрастващите и младежите, чрез образователни дейности в областта на изкуството и културата;
 • Работи в групи със съответните потребности отговарящи на целите на Сдружението.
 • Участва с други неправителствени организации в съвместни проекти, отговарящи на целите на Сдружението;
 • Сътрудничи с местни, национални и международни организации имащи сходни цели и задачи;
 • Съдейства за развитие и усъвършенстване на младежта в сферата на изкуството, културата, образованието, спорта и екологията;
 • Участва в международни форуми и фестивали.

 

Определяне вида на дейността:

Чл. 7. (1) Сдружението извършва нестопанска дейност в обществена полза.

(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

(3) Извършваната от Сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

(5) За дейността на Сдружението важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска цел, съществуващи в законодателството на Република България, настоящият Устав и приетите въз основа на тях решения на висшия орган на управлението му. Сдружението ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и организации, както и с представители на частния бизнес. То осъществява своята дейност на основата на общо демократични и хуманни принципи.

 

 

Предмет на дейност на Сдружението:

Чл. 8. Предмет на основната дейност на „ССИК – Различният поглед” е използването на посочените в чл. 5 средства и форми на дейността за постигане на поставените цели, а именно:

Да подпомага развитието на разнообразно и стойностно съвременно българско изкуство и култура; да популяризира съвременни практики в сферата на културата и изкуството и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера; да подпомага психологически и насърчава уязвими лица, групи и младежта като цяло за творческо личностно себеизразяване и обществена изява и да работи за тяхната интеграция; да подкрепя млади творци и нови форми в изкуството и културата; да популяризира формите на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творчески умения на младите хора съобразно техните интереси и потребности; да популяризира и мултиплицира добри практики в сферата на младежките дейности; да съдейства за разнообразието и повишаване качеството на културния живот в страната; да работи за популяризиране, социализация и устойчиво развитие на културното наследство; да работи за развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности в българското общество; да работи за активизирането на културния диалог на регионално, национално и международно ниво; да популяризира българското изкуство и култура извън страната.

 
Допълнителна стопанска дейност:

Чл. 9. За постигането на своите цели Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, не забранена от закона.

 

II.ЧЛЕНСТВО 

Общи положения:

Чл. 10. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.

(3) Член на Сдружението може да бъде и юридическо лице, което е взело решение за членуване в Сдружението от върховния си орган и е определило физическо лице, което да го представлява в Сдружението.

(4) Всеки член на сдружението получава лична членска карта, която съдържа данните: снимка, име и дата на валидност на членската карта и важи само в случаи, когато към нея е приложен международен паспорт или лична карта.

 

Придобиване на членство:

Чл. 11. (1) Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която декларират, че са запознати и приемат устава и целите на сдружението и ще работят за осъществяването им. Към молбата на кандидатите юридически лица, следва да се приложи протоколното решение на върховния им орган.

(2) Управителният съвет може да одобри или отхвърли молба за членство в Сдружението, съобразно решението си в едномесечен срок от внасянето й. Член­ството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

 

Права на членовете:

Чл. 13. (1) Да участва в дейността на Сдружението;

(2) Да бъде избиран в неговите органи на управление;

(3) Свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенциите на Сдружението и дейността му;

(4) Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;

(5) Да бъде информиран за дейността на Сдружението;

(6) Да ползва всички основни и спомагателни съоръжения на сдружението във връзка с неговата дейност;

(7) Да гласува по време на Общо събрание, лично или дистанционно; Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

Задължения на членовете:

Чл. 13. (1) Да спазва Устава на Сдружението и работи за постигане на неговите цели;

(1) Да участва в работата на Общото събрание, лично или дистанционно;

(2) Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

(3) Да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

(4) Да популяризира дейността на сдружението;

(5) Да се въздържа от действия, противоречащи на целите и злепоставящи Сдружението.

 

 

Прекратяване на членство:

Чл. 14. (1) С едностранно волеизявление до Сдружението с предизвестие от 30 дни;

(2) Със смъртта или поставянето под пълно запрещение за физическото лице или прекратяване на юридическото лице;

(3) С изключване – Решението за изключване се взема от Управителния съвет при наличието на неспазване Чл.14 от този устав и/или е налице поведение, което прави по-нататьчното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението в двуседмичен срок от уведомяването на изключения член.

(4) При отпадане – Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и той с надлежно решение прекратява членството. Решението за отпадане може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението в двуседмичен срок от уведомяването на отпадналия член;

(5) При прекратяване на Сдружението.

Чл. 15. При прекратяване на членство, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

Чл. 16. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 

ІII. УПРАВЛЕНИЕ:

 

Органи на Сдружението:

Чл. 17. (1) Върховен орган на Сдружението е общото събрание.

(2) Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет, чиито членове могат да го представляват заедно или поотделно.

 

Състав на Общото събрание:

Чл. 18. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението.

Чл. 19. Членовете на Сдружението – физически лица, участвуват в Общото събрание лично или дистанционно. Членовете на Сдружението – юридически лица определят физическо лице, което да ги представлява.

 

Права на Общото събрание:

Чл. 20. Общото събрание:

(1) Изменя и допълва Устава на Сдружението;

(2) Приема други вътрешни актове;

(3) Избира и освобождава Управителния съвет;

(4) Преобразува и прекратява Сдружението;

(5) Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет;

(6) Взема решение за участие в други организации;

(7) Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;

(8) Приема бюджета на Сдружението;

(9) Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

(10) Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и настоящия устав;

(11) Взема и други решения, предвидени в Устава.

 

Решения:

Чл. 21. (1) Решенията на Общото събрание са задължителни за останалите органи и членовете на Сдружението.

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен, ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване или обнародване.

(4) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от шест месеца от датата на вземане на решението.

(5) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в поканата, освен когато е на лице обикновено мнозинство в подкрепа на обсъждането им.

 

Провеждане на общо събрание:

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание:

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от получаване на искането за свикване на Общо събрание Управителния съвет не отправи покана за свикване на такова, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или техен представител.

(3) Свикването се извършва чрез покана от Управителния съвет, която се обявява на адреса на управление на Сдружението и се изпраща по електронна поща до всички членовете на Сдружението най-малко един месец преди датата на Общото събрание.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от връчване на поканата до провеждането на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Общото събрание може да се свика и без спазване на посочената процедура, ако всички членове на Сдружението, бъдат уведомени лично и заявят своето съгласие с провеждането на така свиканото събрание.

 

Списък на присъстващите:

Чл. 24. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Управителния съвет или упълномощено от него лице.

 

Кворум:

Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членове.

 

Право на глас:

Чл. 26. Всеки член има право на един глас.

 

Конфликт на интереси:

Чл. 27. Член не може да участва в гласуването за:

(1) Предявяване на искове срещу него,

(2) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението,

(3) При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително.

(4) Юридически лица, в които той е управител и/или може да наложи или да възпрепятства вземането на решения.

 

Мнозинство:

Чл. 28. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 21, т. 1 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Задължение за водене на книги:

Чл. 29. (1) Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанията. Всеки член, присъствал на заседание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. Финансовия резултат.

(3) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.

 

Управителен съвет

Сдружението се управлява от Управителен съвет.

Чл. 30. Управителният съвет:

 • работи за изпълнение решенията на Общото събрание;
 • разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на този устав и законовите уредби;
 • подготвя и внася в Общото събрание проект за годишен план;
 • определя реда и организира дейността на Сдружението в съответствие с настоящия устав и носи отговорност за това;
 • осигурява стопанисването и опазването имуществото на Сдружението;
 • приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, определя трудовото възнаграждение и други вътрешни правила на Сдружението;
 • публикува доклада за дейността на Сдружението в съответствие с чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.
 • при прекратяване на Сдружението, организира ликвидацията му като назначава ликвидатор (с изключение на случаите на несъстоятелност);
 • приема нови членове;
 • взема решения по всички въпроси, които по закон или по устав не спадат в правомощията на друг орган;

Чл. 31.  (1) Управителният съвет може да бъде нечетен брой лица с оглед постигане на мнозинство при гласуване и вземане на решения.

(2) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на Сдружението. На заседанията на Управителния съвет то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(3) Общото събрание може по своя преценка по всяко време да освобождава членове на Управителния съвет.

(4) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след, като престанат да бъдат членове на съвета.

(5) Членовете на Управителния съвет се избират безсрочно.

Чл. 32. (1) Управителният съвет заседава редовно веднъж на три месеца;

(2) Заседанията на Управителния съвет могат да се свикат от всеки един от членовете му.

(3) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от протоколиста на заседанието.

(5) Извън случаите, изрично посочени в този устав, Управителният съвет взема решение и за            съществени организационни промени.

(6) Управителният съвет може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(7) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходни решения на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от шест месеца от датата на вземане на решението.

(8) За отразяване на заседанията на Управителния съвет се води книга за протоколите. Протоколът от всяко заседание се подписва от протоколчика, който отговаря за верността на съдържанието му.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението;

(2) Всеки член на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 34. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазването на принципите на откритост, достоверност и своевременност.

 

Представителство

Чл. 35. (1) Общото събрание избира Членове  на УС, членовете който има право да представлява Сдружението заедно и поотделно при извършването на всички действия и сделки, свързани с дейността му;

(2) Членовете на Ус, респективно всеки от тях поотделно, нямат право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Общото събрание.

(3) Членовете на Управителния съвет могат на основание Рещение на УС, взето преди упълномощаването, да упълномощават и други лица за извършването на действия, конкретно посочени в дадените им полномощия.

(4) УС, респективно Членовете му:

 1. представлява Сдружението пред държавните и общинските органи, обществените организации и пред други юридически и физически лица, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. свиква редовни и извънредни Общи събрания;
 3. съблюдава и участва в изпълнението на решенията на Общото събрание;
 4. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, само след решение на УС;
 5. прави предложения относно дължимостта и размера на членския внос;

6.прави предложения за участие в други организации;

7.подготвя и внася за одобрение от Общото събрание отчет за:

(а) осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

(б) размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

(в) финансовия резултат;

 

 1. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Сдружението;
 2. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 3. предлага реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отго­ворност за това;
 4. внася предложение за създаване на помощни органи и комисии, наемане на консултанти, сключва договори със служителите на Сдружението и внася предложение за възнаграждението им;
 5. определя адреса на Сдружението;
 6. приема молби за членство в Сдружението;
 7. извършва ликвидацията на Сдружението или определя ликвидатор;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. приема вътрешни актове с изключение на устава;
 10. 1 ръководи стопанската дейност или делегира това право на друг член на Сдружението, ако има решение за развитие на такава дейност;
 11. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

 

Чл. 36. (1) УС е длъжен да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) УС е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението и да пази тайните на Сдружението и след като престане да бъде Председател.

 

Одитор:

Чл. 37.  Управителния съвет назначава оторизиран одитор, съгласно закона.

Чл. 38. Ежегодно, одиторът изготвя доклад за счетоводната дейност на Сдружението.

 

IV.ИМУЩЕСТВО

 

Имущество:

Чл. 39. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, недвижими имоти и права върху тях, ценни книжа, право върху интелектуална собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове, както и от стопанската дейност, извършвана при условията на настоящия устав. Сдружението оперира със собствена финансова сметка.

 

Източници на средства на сдружението:

Чл. 40. Приходите се формират от доброволни вноски на членовете, допълнителната стопанска дейност, дарения от юридически и физически лица, завещания и спонсориране и други допустими от за­кона източници.

Чл. 41. Средствата на Сдружението се изразходват за реализиране на неговите цели и задачи.

Чл. 42. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав.

(2) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано предложение от Управителния съвет, и решение на Общото събрание.

 

Прекратяване и ликвидация:

Чл. 43. (1) Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание,
 2. при обявяването му в несъстоятелност,
 3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

(2) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(3) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или определен от него Ликвидатор. Той извършва предвидените в закона действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на настоятелството. Той е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

(4) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бивши членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
 5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са членове на Управителния съвет или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

Имущество след ликвидацията:

Чл. 44. Имуществото на Сдружението, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя на определено от Управителния съвет, съответно ликвидатора, юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

 

V.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 45. За неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на общото българско законодателство.

Чл. 46. Недействителността на някоя от клаузите на този устав не води до недействител­ност на целия устав. Недействителната разпоредба се замества от повелителните правила на закона.

Чл. 47. Настоящият устав е приет с решение на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ “Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед”, състояло се на 02.02.2015 г. в гр.Стара Загора, в уверение на което същите са положили своя подпис под този устав.