Проекти

Проект “Culture Shаkе” 2014 г.-2015 г.

 

 

 

Проекта е едногодишен по Европейска Доброволческа служба и в момента включва 5 доброволеца от Испания, Франция ,Украйна и Словакия .Служебните задължения  на доброволците се изразяват главно в работа ,партниране и подпомагане дейността на  местните институции.Освен с това те се занимават с организиране на събития, собствени проекти, кино клуб, международни вечери ,клуб за настолни игри. Целта на проекта е широк  културен обмен, професионално развитие, личностно израстване , обогатяване на житейския опит и неизменно развитие на  дейността на Сдружението. Проекта се осъществява по програма на  Erazmus +.


 

МИКЦ – Различният поглед- Ст.Загора

МИКЦ  – Различният поглед или Младежки Информационно -Консултантски център – Различният поглед е двегодишен проект  по Национална програма за Младежта, Министерство на Образованието, младежта и науката. Повече инфо вижте на МИКЦ

 


Проект “Заедно в изкуството” (Тоgether in Arts project)

Проект “Заедно в изкуството” (Тоgether in Arts project) – 11 месечен проект по Европейска Доброволческа служба, програма “Младежта в действие”, в който двама доброволци от Англия се присъединяват към екипа на организацията. Те се занимават с дейности като организиране на събития, иницииране на собствени проекти, кино Различният Комсомол и др. Целта на проекта е междукултурен обмен и развитие на Сдружението.


ЩО Е ТО ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА (ЕДС)?

Ако това, което ще прочетете в редовете по-долу ви провокира някак и желаете да разберете повечко, или направо как можете да участвате, свържете се с нас на: 042 623622 или teo@razlichniatpogled.org или ни посетете в Стара Загора на ул. Захарий Княжески 81 – Креативен форум Бръшляновата къща

“На хартия” ЕДС се води Дейност 2 по програмата на Европейската комисия “Младежта в действие”.
По силата на Решение № 1719/2006/EC от 15 ноември 2006г., Европейският парламент
и Съветът на Европейския съюз приемат програма “Младежта в действие” за периода
2007‐2013 г., с което се създава законовата рамка за подкрепа на дейности за младите
хора, свързани с неформалното образование.
Програмата подкрепя новата рамка за европейско сътрудничество в младежкатасфера, приета през 2009г., която набляга на междусекторния подход в младежката сфера не само за създаване на повече и равни възможности за всички млади хора в образованието и на пазара на труда (“нарастване на заетостта”), но и за насърчаване на тяхното активно включване, социалното приобщаване и солидарност (“аспект на участието”).
Европейската доброволческа служба дава възможност на младите хора да извършват
доброволческа дейност за срок до 12 месеца в страна, различна от страната на
постоянно пребиваване.
Един ЕДС проект може да е посветен на разнообразни теми и сфери на дейности,
например: култура, младежки дейности, спорт, социални грижи, културно наследство, изкуство, гражданска защита, околна среда, сътрудничество за развитие и др. Изключва се високо рисково участие в преки пост‐кризисни ситуации (напр. хуманитарна помощ, непосредствени възстановителни работи при бедствия и др.).

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА КАТО ДОБРОВОЛЕЦ В ЕДС

 • Млади хора на възраст между 18 и 30 години, които пребивават законно в държавата на изпращащата организация.
 • Доброволци в неравностойно положение могат да са с долна възрастова граница 16 години.
 • Доброволците се селектират, без да се дискриминират по каквито и да било признаци.

Какво е акредитация на организации, кандидатстващи по ЕДС?

Акредитацията служи за получаване на достъп до ЕДС и да гарантира, че са спазени
минималните стандарти за качество на ЕДС. Всяка кандидатстваща организация, която желае да изпрати или да приеме ЕДС доброволци или да координира ЕДС проект, трябва да бъде акредитирана.
СНЦ “ССИК Различният поглед” е акредитирано за посрещаща, изпращаща и координираща организация по ЕДС №2012-BG-9 от 25 Януари 2012година.
С цел да се улесни намирането на партньор, описанията на проектите и профилите на
всички акредитирани организации се публикуват в база данни с организации, активни
по Европейската доброволческа служба. Можеш да я откриеш на http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
ЕДС застраховка
Всеки ЕДС доброволец се вписва в групов застрахователен план за ЕДС
доброволци, предвиден по програма “Младежта в действие”, който допълва
покритието на националните социално‐осигурителни системи. Ръководство за застраховане, което включва цялата информация за предоставената подкрепа, както и указанията относно процеса на вписване по интернет, е на разположение на интернет адрес: www.europeanbenefits.com
Youthpass
Всеки участник от проект по ЕДС получава Youthpass сертификат, който описва и удостоверява неформалния опит и резултати, придобити по време на проекта (резултатите от обучението). Освен това, Youthpass следва да се приема за доказателство за процеса на опознаването, отразяването и документирането на обучението през различните фази на проекта.
Повече информация за Youthpass можете да на www.youthpass.eu.

Продължителност на проекти по ЕДС:

 • Групов ЕДС проект, включващ най-малко 10 доброволци: от 2 седмици до 12 месеца
 • ЕДС проект с младежи в неравностойно положение: от 2 седмици до 12 месеца
 • Всеки друг ЕДС проект: от 2 месеца до 12 месеца

КАК ДА СТАНЕШ ДОБРОВОЛЕЦ В “ЕДС”?
Стъпка 1. Да откриеш “Изпращаща Организация”
ЕДС работи със система от одобрени “Изпращащи Организации” (ИО), които са отговорни за подбора, подготовката, изпращането и поддържането на контакт с доброволците.
За да вземеш участие в ЕДС, трябва:

 • да се свържеш с вече одобрена от ЕДС ИО в твоя регион – тоест с нас.

КАКВО ЩЕ НАПРАВИМ ЗА ТЕБ?

 • Помощ в търсенето на подходящо за теб място и проект
 • Уговаряне на условията на доброволческата служба с “Посрещащата Организация” (уговаряне на началните и крайни дати, ваканции, работни часове, ангажименти, свързани с местоживеенето и др.)
 • Подготовката ти за предстоящата дейност извън граница (твоите права/ отговорности като доброволец, информация за страната, техники за решаване на проблеми и т.н.)
 • Поддържане на контакт с теб по време на проекта (e-mail, телефон) и предвиждане на някакъв вид приключваща дейност след завръщането. Можем да потърсим помощта ти за популяризиране на ЕДС програмата, както и ти можеш да искаш да научиш повече за други възможности, подходящи за теб (други дейности по Програма Младежта в Действие – младежки обмени, семинари, обучения, срещи, дейности);

Стъпка 2. Да откриеш “Посрещаща Организация”
Всички ИО действат по различен начин и имат различни възможности за изпращане на доброволци. Например, някои организации работят само с установени вече партньори, докато други са отворени да работят с широк кръг европейски организации и търсят партньори в общата база данни за посрещащи организации. Ние ще ти помогнем при търсенето на ПО.

Стъпка 3. Подготвяне на кандидатурата
За да се гарантира гладкото и прозрачно реализиране на ЕДС проекта, е необходимо да се подготви Тристранно “официално” споразумение между теб- доброволецът, твоята изпращаща организация (нас) и посрещащата организация. Това споразумение съдържа задачите, работните часове и практическите уговорки, свързани с дейностите ти по проекта.
Когато трите партньори по проекта (ти, ние и Посрещащата страна) уговорим официалните и практически условия (не се притеснявай да задаваш въпроси като – къде ще живея, кой ще бъде пряко отговорен за мен, има ли други доброволци, включени в проекта, ще получа ли специално обучение), Изпращащата и Посрещаща Организации ще попълнят специални финансови форми за кандидатстване за субсидии.
Финансирането покрива разходи като път, застраховка, жилище, храна, обучение и джобни пари (които варират в зависимост от страната).
През годината има 3 крайни дати, през които Европейската комисия разглежда предложените кандидатури:

Проекти, започващи между:

Срок за кандидатстване до:

1 август и 31 декември 1 февруари
1 декември и 30 април 1 юни
1 март и 31 юли 1 септември

Стъпка 4. Одобряване на кандидатурата
Най-вероятно ще трябва да чакаш средно между 1,5 – 2 месеца след крайната дата, за да получиш резултат от твоята ИО.

 • Ако кандидатурата ти е приета, ти и твоята ИО (ние) може да започнем да приключваме последните приготовления като резервиране на полети, подготовка на застраховката и др. Освен това би трябвало да получиш обучение преди заминаване, организирано от Националната Агенция или твоята организация, където можеш да се запознаеш с други заминаващи ЕДС доброволци и да дискутирате различни теми като здраве и сигурност, твоите очаквания, с кого да се свържеш в случай на спешност и т.н.
 • Ако кандидатурата ти е върната–имаш право да обсъдиш възможно

прекандидатстване към следваща крайна дата!

СНЦ “ССИК Различният поглед”
Тел: 042 623 622
Ел. поща: teo@razlichniatpogled.org
Адрес: Стара Загора, ул. Захарий Княжески 81