Цели

Основни цели на Арт организацията, към които се стремим и желаем да постигнем:

– оказване на подкрепа за развитието на разнообразно и стойностно съвременно българско изкуство и култура;

– популяризация на съвременни практики в сферата на културата и изкуството и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера;

– насърчаване на младите хора в тяхното желание за творчество и личностна изява;

– подкрепа на млади творци и нови форми в изкуството и културата;

– популяризация на формите на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творчески умения на младите хора съобразно техните интереси;

– мултиплициране на добри практики в сферата на младежките дейности;

– популяризиране, социализация и устойчиво развитие на културното наследство;

– съдействие за разнообразието и повишаване качеството на културния живот в страната;

– принос за развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности в българското общество;

– съдействие за активизирането на културния диалог на регионално, национално и международно ниво;

– популяризация на българското изкуство и култура извън страната.


Основни действия за осъществяване на мисията и целите на арт организацията
:

1. Инициира, подкрепя и реализира проекти в областта на културата и  съвременното изкуството от местен, национален и международен мащаб;

2. Организира местни, национални и международни срещи, семинари, дебати, работни срещи, конференции с творци и творчески организации от различни области на изкуството и културата;

3. Подпомага развитието на творчески способности и активност на подрастващите и младежите, чрез образователни дейности в областта на изкуството и културата;

4. Участва с други неправителствени организации в съвместни проекти отговарящи на целите на сдружението;

5. Сътрудничи с местни, национални и международни организации имащи сходни цели и задачи;

6. Съдейства за повишаване професионалната квалификация на работещи в сферата на изкуството и културата;

7. Участва в международни форуми и фестивали